Գել ատամների գերզգայունությունը նվազենելու համար
Լուսային ամրացմամբ, թույլ կպչողունակությամբ պաշտպանիչ արգելապատնեշ լնդերի համար
Ատամներն սպիտակեցնող գել
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց գել Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Հեղուկ ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Մաքրող և ախտահանող խտանյութ մակերևույթների, սարքավորումների և բժշկական գործիքների համար
Հեղուկ խտանյութ մաքրման և նախամանրէազերծումային ախտահանման համար
Կալցիումի հիդրօքսիդ պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ
Ատամի արմատախողովակների մաքրման գել
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց լուծույթ Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց
Հակամանրէային օճառ ձեռքերի համար
Կալցիում պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ յոդոֆորմով
Սպիրտային հիմքով լուծույթ՝ բժշկական սարքավորումների արագ ախտահանման համար
Գել ատամի կարծր հյուսվածքների թթվային մշակման համար
Հակամանրէային ժել՝ ձեռքերի հիգիենիկ մշակման համար
Կիտրոնաթթվի 20% - ոց ջրային լուծույթ
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Գել ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Հեղուկ` ռեզորցին - ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների (պլոմբ) հեռացման համար
Գել ներխողովակային սպիտակեցման համար
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Գել` ռեզորցին − ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների հեռացման համար
Հեղուկ խտանյութ բարձր մակարդակի ախտահանման և մանրէազերծման համար
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց
Բարձր մակարդակի ախտահանող և մանրէազերծող միջոց
Լնդերի տեղային անզգայացման միջոց
Գել ատամների արմատախողովակների քիմիամեխանիկական լայնացման համար`էթիլենդիամինաքառաքացախաթթվի և կարբամիդի գերօքսիդի հիմքով