Հակամանրէային ժել՝ ձեռքերի հիգիենիկ մշակման համար
Գել ատամների գերզգայունությունը նվազենելու համար
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց
Սպիրտային հիմքով լուծույթ՝ բժշկական սարքավորումների արագ ախտահանման համար
Գել ատամի կարծր հյուսվածքների թթվային մշակման համար
Գել ատամների արմատախողովակների քիմիամեխանիկական լայնացման համար`էթիլենդիամինաքառաքացախաթթվի և կարբամիդի գերօքսիդի հիմքով
Հեղուկ խտանյութ բարձր մակարդակի ախտահանման և մանրէազերծման համար
Գել` ռեզորցին − ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների հեռացման համար
Հեղուկ խտանյութ մաքրման և նախամանրէազերծումային ախտահանման համար
Կալցիումի հիդրօքսիդ պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Հեղուկ ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Ատամներն սպիտակեցնող գել
Բարձր մակարդակի ախտահանող և մանրէազերծող միջոց
Լուսային ամրացմամբ, թույլ կպչողունակությամբ պաշտպանիչ արգելապատնեշ լնդերի համար
Մաքրող և ախտահանող խտանյութ մակերևույթների, սարքավորումների և բժշկական գործիքների համար
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց լուծույթ Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Կիտրոնաթթվի 20% - ոց ջրային լուծույթ
Գել ներխողովակային սպիտակեցման համար
Հակամանրէային օճառ ձեռքերի համար
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց գել Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Ատամի արմատախողովակների մաքրման գել
Գել ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Լնդերի տեղային անզգայացման միջոց
Կալցիում պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ յոդոֆորմով
Հեղուկ` ռեզորցին - ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների (պլոմբ) հեռացման համար