Ատամի արմատախողովակների մաքրման գել
Գել ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Բարձր մակարդակի ախտահանող և մանրէազերծող միջոց
Կիտրոնաթթվի 20% - ոց ջրային լուծույթ
Հեղուկ խտանյութ բարձր մակարդակի ախտահանման և մանրէազերծման համար
Մաքրող և ախտահանող խտանյութ մակերևույթների, սարքավորումների և բժշկական գործիքների համար
Գել ատամի կարծր հյուսվածքների թթվային մշակման համար
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Գել ներխողովակային սպիտակեցման համար
Հեղուկ` ռեզորցին - ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների (պլոմբ) հեռացման համար
Լնդերի տեղային անզգայացման միջոց
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց լուծույթ Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Գել ատամների գերզգայունությունը նվազենելու համար
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Հակամանրէային օճառ ձեռքերի համար
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց
Կալցիում պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ յոդոֆորմով
Հակամանրէային ժել՝ ձեռքերի հիգիենիկ մշակման համար
Հեղուկ ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Կալցիումի հիդրօքսիդ պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ
Սպիրտային հիմքով լուծույթ՝ բժշկական սարքավորումների արագ ախտահանման համար
Լուսային ամրացմամբ, թույլ կպչողունակությամբ պաշտպանիչ արգելապատնեշ լնդերի համար
Գել` ռեզորցին − ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների հեռացման համար
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց գել Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Հեղուկ խտանյութ մաքրման և նախամանրէազերծումային ախտահանման համար
Ատամներն սպիտակեցնող գել
Գել ատամների արմատախողովակների քիմիամեխանիկական լայնացման համար`էթիլենդիամինաքառաքացախաթթվի և կարբամիդի գերօքսիդի հիմքով