Գել ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Մաքրող և ախտահանող խտանյութ մակերևույթների, սարքավորումների և բժշկական գործիքների համար
Ատամի արմատախողովակների մաքրման գել
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Ատամներն սպիտակեցնող գել
Լուսային ամրացմամբ, թույլ կպչողունակությամբ պաշտպանիչ արգելապատնեշ լնդերի համար
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց գել Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Գել ատամների արմատախողովակների քիմիամեխանիկական լայնացման համար`էթիլենդիամինաքառաքացախաթթվի և կարբամիդի գերօքսիդի հիմքով
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց
Լնդերի տեղային անզգայացման միջոց
Հեղուկ խտանյութ բարձր մակարդակի ախտահանման և մանրէազերծման համար
Գել` ռեզորցին − ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների հեռացման համար
Կալցիում պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ յոդոֆորմով
Գել ատամների գերզգայունությունը նվազենելու համար
Սպիրտային հիմքով լուծույթ՝ բժշկական սարքավորումների արագ ախտահանման համար
Կալցիումի հիդրօքսիդ պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Բարձր մակարդակի ախտահանող և մանրէազերծող միջոց
Գել ներխողովակային սպիտակեցման համար
Հակամանրէային ժել՝ ձեռքերի հիգիենիկ մշակման համար
Հեղուկ ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Հեղուկ` ռեզորցին - ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների (պլոմբ) հեռացման համար
Գել ատամի կարծր հյուսվածքների թթվային մշակման համար
Կիտրոնաթթվի 20% - ոց ջրային լուծույթ
Հակամանրէային օճառ ձեռքերի համար
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց լուծույթ Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Հեղուկ խտանյութ մաքրման և նախամանրէազերծումային ախտահանման համար
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց