Գել ատամների արմատախողովակների քիմիամեխանիկական լայնացման համար`էթիլենդիամինաքառաքացախաթթվի և կարբամիդի գերօքսիդի հիմքով
Հակամանրէային ժել՝ ձեռքերի հիգիենիկ մշակման համար
Սպիրտային հիմքով լուծույթ՝ բժշկական սարքավորումների արագ ախտահանման համար
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց
Լուսային ամրացմամբ, թույլ կպչողունակությամբ պաշտպանիչ արգելապատնեշ լնդերի համար
Լնդերի տեղային անզգայացման միջոց
Գել` ռեզորցին − ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների հեռացման համար
Ատամներն սպիտակեցնող գել
Հեղուկ ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Հեղուկ` ռեզորցին - ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների (պլոմբ) հեռացման համար
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Ատամի արմատախողովակների մաքրման գել
Կալցիում պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ յոդոֆորմով
Մաքրող և ախտահանող խտանյութ մակերևույթների, սարքավորումների և բժշկական գործիքների համար
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց
Գել ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Կալցիումի հիդրօքսիդ պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց գել Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Գել ատամների գերզգայունությունը նվազենելու համար
Կիտրոնաթթվի 20% - ոց ջրային լուծույթ
Բարձր մակարդակի ախտահանող և մանրէազերծող միջոց
Հեղուկ խտանյութ բարձր մակարդակի ախտահանման և մանրէազերծման համար
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Հակամանրէային օճառ ձեռքերի համար
Գել ատամի կարծր հյուսվածքների թթվային մշակման համար
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց լուծույթ Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Գել ներխողովակային սպիտակեցման համար
Հեղուկ խտանյութ մաքրման և նախամանրէազերծումային ախտահանման համար