Ատամներն սպիտակեցնող գել
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց գել Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց լուծույթ Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Հեղուկ ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Հեղուկ խտանյութ մաքրման և նախամանրէազերծումային ախտահանման համար
Հակամանրէային ժել՝ ձեռքերի հիգիենիկ մշակման համար
Գել ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Մաքրող և ախտահանող խտանյութ մակերևույթների, սարքավորումների և բժշկական գործիքների համար
Գել ներխողովակային սպիտակեցման համար
Գել ատամների գերզգայունությունը նվազենելու համար
Բարձր մակարդակի ախտահանող և մանրէազերծող միջոց
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Կիտրոնաթթվի 20% - ոց ջրային լուծույթ
Լուսային ամրացմամբ, թույլ կպչողունակությամբ պաշտպանիչ արգելապատնեշ լնդերի համար
Գել ատամի կարծր հյուսվածքների թթվային մշակման համար
Կալցիում պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ յոդոֆորմով
Լնդերի տեղային անզգայացման միջոց
Հեղուկ խտանյութ բարձր մակարդակի ախտահանման և մանրէազերծման համար
Հեղուկ` ռեզորցին - ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների (պլոմբ) հեռացման համար
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց
Սպիրտային հիմքով լուծույթ՝ բժշկական սարքավորումների արագ ախտահանման համար
Ատամի արմատախողովակների մաքրման գել
Գել ատամների արմատախողովակների քիմիամեխանիկական լայնացման համար`էթիլենդիամինաքառաքացախաթթվի և կարբամիդի գերօքսիդի հիմքով
Հակամանրէային օճառ ձեռքերի համար
Գել` ռեզորցին − ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների հեռացման համար
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց
Կալցիումի հիդրօքսիդ պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ