Լնդերի տեղային անզգայացման միջոց
Հեղուկ` ռեզորցին - ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների (պլոմբ) հեռացման համար
Հակամանրէային ժել՝ ձեռքերի հիգիենիկ մշակման համար
Գել ատամների արմատախողովակների քիմիամեխանիկական լայնացման համար`էթիլենդիամինաքառաքացախաթթվի և կարբամիդի գերօքսիդի հիմքով
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Հակամանրէային օճառ ձեռքերի համար
Գել ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Կալցիում պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ յոդոֆորմով
Բարձր մակարդակի ախտահանող և մանրէազերծող միջոց
Գել ներխողովակային սպիտակեցման համար
Ատամի արմատախողովակների մաքրման գել
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Հեղուկ խտանյութ մաքրման և նախամանրէազերծումային ախտահանման համար
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց
Գել` ռեզորցին − ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների հեռացման համար
Գել ատամների գերզգայունությունը նվազենելու համար
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց
Լուսային ամրացմամբ, թույլ կպչողունակությամբ պաշտպանիչ արգելապատնեշ լնդերի համար
Սպիրտային հիմքով լուծույթ՝ բժշկական սարքավորումների արագ ախտահանման համար
Մաքրող և ախտահանող խտանյութ մակերևույթների, սարքավորումների և բժշկական գործիքների համար
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց լուծույթ Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Կիտրոնաթթվի 20% - ոց ջրային լուծույթ
Գել ատամի կարծր հյուսվածքների թթվային մշակման համար
Հեղուկ խտանյութ բարձր մակարդակի ախտահանման և մանրէազերծման համար
Ատամներն սպիտակեցնող գել
Կալցիումի հիդրօքսիդ պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ
Հեղուկ ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց գել Արդյունավետ հակամանրէային միջոց