Հեղուկ խտանյութ բարձր մակարդակի ախտահանման և մանրէազերծման համար
Գել ատամների արմատախողովակների քիմիամեխանիկական լայնացման համար`էթիլենդիամինաքառաքացախաթթվի և կարբամիդի գերօքսիդի հիմքով
Գել ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց գել Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Հեղուկ խտանյութ մաքրման և նախամանրէազերծումային ախտահանման համար
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց լուծույթ Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Հեղուկ` ռեզորցին - ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների (պլոմբ) հեռացման համար
Գել` ռեզորցին − ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների հեռացման համար
Կալցիում պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ յոդոֆորմով
Սպիրտային հիմքով լուծույթ՝ բժշկական սարքավորումների արագ ախտահանման համար
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց
Լնդերի տեղային անզգայացման միջոց
Հակամանրէային օճառ ձեռքերի համար
Հեղուկ ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Կիտրոնաթթվի 20% - ոց ջրային լուծույթ
Կալցիումի հիդրօքսիդ պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ
Բարձր մակարդակի ախտահանող և մանրէազերծող միջոց
Գել ներխողովակային սպիտակեցման համար
Գել ատամների գերզգայունությունը նվազենելու համար
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Հակամանրէային ժել՝ ձեռքերի հիգիենիկ մշակման համար
Մաքրող և ախտահանող խտանյութ մակերևույթների, սարքավորումների և բժշկական գործիքների համար
Լուսային ամրացմամբ, թույլ կպչողունակությամբ պաշտպանիչ արգելապատնեշ լնդերի համար
Ատամներն սպիտակեցնող գել
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց
Ատամի արմատախողովակների մաքրման գել
Գել ատամի կարծր հյուսվածքների թթվային մշակման համար
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ