Գել ատամների արմատախողովակների քիմիամեխանիկական լայնացման համար`էթիլենդիամինաքառաքացախաթթվի և կարբամիդի գերօքսիդի հիմքով
Հեղուկ` ռեզորցին - ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների (պլոմբ) հեռացման համար
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց գել Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Սպիրտային հիմքով լուծույթ՝ բժշկական սարքավորումների արագ ախտահանման համար
Գել ներխողովակային սպիտակեցման համար
Հեղուկ ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Գել ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց լուծույթ Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Հակամանրէային օճառ ձեռքերի համար
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Գել ատամի կարծր հյուսվածքների թթվային մշակման համար
Ատամներն սպիտակեցնող գել
Հակամանրէային ժել՝ ձեռքերի հիգիենիկ մշակման համար
Գել` ռեզորցին − ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների հեռացման համար
Բարձր մակարդակի ախտահանող և մանրէազերծող միջոց
Լուսային ամրացմամբ, թույլ կպչողունակությամբ պաշտպանիչ արգելապատնեշ լնդերի համար
Հեղուկ խտանյութ բարձր մակարդակի ախտահանման և մանրէազերծման համար
Կիտրոնաթթվի 20% - ոց ջրային լուծույթ
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց
Լնդերի տեղային անզգայացման միջոց
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Կալցիումի հիդրօքսիդ պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ
Ատամի արմատախողովակների մաքրման գել
Գել ատամների գերզգայունությունը նվազենելու համար
Մաքրող և ախտահանող խտանյութ մակերևույթների, սարքավորումների և բժշկական գործիքների համար
Հեղուկ խտանյութ մաքրման և նախամանրէազերծումային ախտահանման համար
Կալցիում պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ յոդոֆորմով
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց