Լուսային ամրացմամբ, թույլ կպչողունակությամբ պաշտպանիչ արգելապատնեշ լնդերի համար
Գել ատամների գերզգայունությունը նվազենելու համար
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց լուծույթ Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Գել ներխողովակային սպիտակեցման համար
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց
Ատամի արմատախողովակների մաքրման գել
Գել` ռեզորցին − ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների հեռացման համար
Հակամանրէային ժել՝ ձեռքերի հիգիենիկ մշակման համար
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Հեղուկ ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Հեղուկ` ռեզորցին - ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների (պլոմբ) հեռացման համար
Կալցիումի հիդրօքսիդ պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ
Կալցիում պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ յոդոֆորմով
Կիտրոնաթթվի 20% - ոց ջրային լուծույթ
Մաքրող և ախտահանող խտանյութ մակերևույթների, սարքավորումների և բժշկական գործիքների համար
Լնդերի տեղային անզգայացման միջոց
Սպիրտային հիմքով լուծույթ՝ բժշկական սարքավորումների արագ ախտահանման համար
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց գել Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Գել ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Գել ատամների արմատախողովակների քիմիամեխանիկական լայնացման համար`էթիլենդիամինաքառաքացախաթթվի և կարբամիդի գերօքսիդի հիմքով
Հեղուկ խտանյութ մաքրման և նախամանրէազերծումային ախտահանման համար
Ատամներն սպիտակեցնող գել
Հեղուկ խտանյութ բարձր մակարդակի ախտահանման և մանրէազերծման համար
Գել ատամի կարծր հյուսվածքների թթվային մշակման համար
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Հակամանրէային օճառ ձեռքերի համար
Բարձր մակարդակի ախտահանող և մանրէազերծող միջոց