Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Գել ատամի կարծր հյուսվածքների թթվային մշակման համար
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց
Գել ներխողովակային սպիտակեցման համար
Հեղուկ` ռեզորցին - ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների (պլոմբ) հեռացման համար
Ատամներն սպիտակեցնող գել
Ատամի արմատախողովակների մաքրման գել
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց լուծույթ Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Գել ատամների արմատախողովակների քիմիամեխանիկական լայնացման համար`էթիլենդիամինաքառաքացախաթթվի և կարբամիդի գերօքսիդի հիմքով
Լուսային ամրացմամբ, թույլ կպչողունակությամբ պաշտպանիչ արգելապատնեշ լնդերի համար
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց
Գել ատամների գերզգայունությունը նվազենելու համար
Կալցիումի հիդրօքսիդ պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ
Հեղուկ ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Գել` ռեզորցին − ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների հեռացման համար
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց գել Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Կիտրոնաթթվի 20% - ոց ջրային լուծույթ
Լնդերի տեղային անզգայացման միջոց
Կալցիում պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ յոդոֆորմով
Գել ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար