Ատամի արմատախողովակների մաքրման գել
Կիտրոնաթթվի 20% - ոց ջրային լուծույթ
Լնդերի տեղային անզգայացման միջոց
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց լուծույթ Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Գել ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Գել ատամների արմատախողովակների քիմիամեխանիկական լայնացման համար`էթիլենդիամինաքառաքացախաթթվի և կարբամիդի գերօքսիդի հիմքով
Հեղուկ` ռեզորցին - ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների (պլոմբ) հեռացման համար
Գել ատամի կարծր հյուսվածքների թթվային մշակման համար
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց
Գել ատամների գերզգայունությունը նվազենելու համար
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց
Գել ներխողովակային սպիտակեցման համար
Կալցիումի հիդրօքսիդ պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ
Գել` ռեզորցին − ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների հեռացման համար
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Ատամներն սպիտակեցնող գել
Հեղուկ ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Կալցիում պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ յոդոֆորմով
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց գել Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Լուսային ամրացմամբ, թույլ կպչողունակությամբ պաշտպանիչ արգելապատնեշ լնդերի համար