Գել ատամների գերզգայունությունը նվազենելու համար
Գել ատամների արմատախողովակների քիմիամեխանիկական լայնացման համար`էթիլենդիամինաքառաքացախաթթվի և կարբամիդի գերօքսիդի հիմքով
Լուսային ամրացմամբ, թույլ կպչողունակությամբ պաշտպանիչ արգելապատնեշ լնդերի համար
Գել ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Կալցիումի հիդրօքսիդ պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Հեղուկ ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Ատամի արմատախողովակների մաքրման գել
Գել ներխողովակային սպիտակեցման համար
Ատամներն սպիտակեցնող գել
Կալցիում պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ յոդոֆորմով
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց գել Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Հեղուկ` ռեզորցին - ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների (պլոմբ) հեռացման համար
Կիտրոնաթթվի 20% - ոց ջրային լուծույթ
Գել ատամի կարծր հյուսվածքների թթվային մշակման համար
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց լուծույթ Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Լնդերի տեղային անզգայացման միջոց
Գել` ռեզորցին − ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների հեռացման համար