Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց լուծույթ Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Գել ներխողովակային սպիտակեցման համար
Գել ատամի կարծր հյուսվածքների թթվային մշակման համար
Գել ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Լնդերի տեղային անզգայացման միջոց
Ատամներն սպիտակեցնող գել
Հեղուկ` ռեզորցին - ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների (պլոմբ) հեռացման համար
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց
Կիտրոնաթթվի 20% - ոց ջրային լուծույթ
Գել` ռեզորցին − ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների հեռացման համար
Հեղուկ ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց գել Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Ատամի արմատախողովակների մաքրման գել
Կալցիումի հիդրօքսիդ պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Կալցիում պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ յոդոֆորմով
Լուսային ամրացմամբ, թույլ կպչողունակությամբ պաշտպանիչ արգելապատնեշ լնդերի համար
Գել ատամների արմատախողովակների քիմիամեխանիկական լայնացման համար`էթիլենդիամինաքառաքացախաթթվի և կարբամիդի գերօքսիդի հիմքով
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Գել ատամների գերզգայունությունը նվազենելու համար
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց