Գել ներխողովակային սպիտակեցման համար
Գել ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Գել ատամների գերզգայունությունը նվազենելու համար
Լուսային ամրացմամբ, թույլ կպչողունակությամբ պաշտպանիչ արգելապատնեշ լնդերի համար
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց
Հեղուկ ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց գել Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Կալցիումի հիդրօքսիդ պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ
Գել ատամների արմատախողովակների քիմիամեխանիկական լայնացման համար`էթիլենդիամինաքառաքացախաթթվի և կարբամիդի գերօքսիդի հիմքով
Գել` ռեզորցին − ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների հեռացման համար
Կիտրոնաթթվի 20% - ոց ջրային լուծույթ
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց լուծույթ Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Գել ատամի կարծր հյուսվածքների թթվային մշակման համար
Հեղուկ` ռեզորցին - ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների (պլոմբ) հեռացման համար
Կալցիում պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ յոդոֆորմով
Լնդերի տեղային անզգայացման միջոց
Ատամի արմատախողովակների մաքրման գել
Ատամներն սպիտակեցնող գել