Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց գել Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Հեղուկ ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Գել ատամի կարծր հյուսվածքների թթվային մշակման համար
Ատամի արմատախողովակների մաքրման գել
Գել ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց լուծույթ Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Գել ատամների գերզգայունությունը նվազենելու համար
Գել ներխողովակային սպիտակեցման համար
Կալցիումի հիդրօքսիդ պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց
Լուսային ամրացմամբ, թույլ կպչողունակությամբ պաշտպանիչ արգելապատնեշ լնդերի համար
Կալցիում պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ յոդոֆորմով
Կիտրոնաթթվի 20% - ոց ջրային լուծույթ
Գել` ռեզորցին − ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների հեռացման համար
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Ատամներն սպիտակեցնող գել
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց
Լնդերի տեղային անզգայացման միջոց
Հեղուկ` ռեզորցին - ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների (պլոմբ) հեռացման համար
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Գել ատամների արմատախողովակների քիմիամեխանիկական լայնացման համար`էթիլենդիամինաքառաքացախաթթվի և կարբամիդի գերօքսիդի հիմքով