Գել` ռեզորցին − ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների հեռացման համար
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Ատամի արմատախողովակների մաքրման գել
Լնդերի տեղային անզգայացման միջոց
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց գել Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Հեղուկ ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց
Գել ներխողովակային սպիտակեցման համար
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց
Գել ատամների արմատախողովակների քիմիամեխանիկական լայնացման համար`էթիլենդիամինաքառաքացախաթթվի և կարբամիդի գերօքսիդի հիմքով
Ատամներն սպիտակեցնող գել
Կալցիումի հիդրօքսիդ պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց լուծույթ Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Գել ատամի կարծր հյուսվածքների թթվային մշակման համար
Գել ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Լուսային ամրացմամբ, թույլ կպչողունակությամբ պաշտպանիչ արգելապատնեշ լնդերի համար
Գել ատամների գերզգայունությունը նվազենելու համար
Կիտրոնաթթվի 20% - ոց ջրային լուծույթ
Հեղուկ` ռեզորցին - ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների (պլոմբ) հեռացման համար
Կալցիում պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ յոդոֆորմով
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ