Գել ատամների արմատախողովակների քիմիամեխանիկական լայնացման համար`էթիլենդիամինաքառաքացախաթթվի և կարբամիդի գերօքսիդի հիմքով
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց լուծույթ Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց
Գել ատամի կարծր հյուսվածքների թթվային մշակման համար
Կալցիում պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ յոդոֆորմով
Հեղուկ` ռեզորցին - ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների (պլոմբ) հեռացման համար
Մաքրող և ախտահանող խտանյութ մակերևույթների, սարքավորումների և բժշկական գործիքների համար
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց
Հակամանրէային ժել՝ ձեռքերի հիգիենիկ մշակման համար
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց գել Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Ատամներն սպիտակեցնող գել
Գել ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Հեղուկ խտանյութ բարձր մակարդակի ախտահանման և մանրէազերծման համար
Հեղուկ խտանյութ մաքրման և նախամանրէազերծումային ախտահանման համար
Կալցիումի հիդրօքսիդ պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ
Գել ներխողովակային սպիտակեցման համար
Ատամի արմատախողովակների մաքրման գել
Լուսային ամրացմամբ, թույլ կպչողունակությամբ պաշտպանիչ արգելապատնեշ լնդերի համար
Գել` ռեզորցին − ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների հեռացման համար
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Հակամանրէային օճառ ձեռքերի համար
Սպիրտային հիմքով լուծույթ՝ բժշկական սարքավորումների արագ ախտահանման համար
Լնդերի տեղային անզգայացման միջոց
Հեղուկ ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Կիտրոնաթթվի 20% - ոց ջրային լուծույթ
Գել ատամների գերզգայունությունը նվազենելու համար
Բարձր մակարդակի ախտահանող և մանրէազերծող միջոց