Ատամի արմատախողովակների մաքրման գել
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց գել Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Բարձր մակարդակի ախտահանող և մանրէազերծող միջոց
Կալցիումի հիդրօքսիդ պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ
Սպիրտային հիմքով լուծույթ՝ բժշկական սարքավորումների արագ ախտահանման համար
Մաքրող և ախտահանող խտանյութ մակերևույթների, սարքավորումների և բժշկական գործիքների համար
Լուսային ամրացմամբ, թույլ կպչողունակությամբ պաշտպանիչ արգելապատնեշ լնդերի համար
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Գել` ռեզորցին − ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների հեռացման համար
Հեղուկ խտանյութ բարձր մակարդակի ախտահանման և մանրէազերծման համար
Հեղուկ ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Հակամանրէային ժել՝ ձեռքերի հիգիենիկ մշակման համար
Գել ատամների արմատախողովակների քիմիամեխանիկական լայնացման համար`էթիլենդիամինաքառաքացախաթթվի և կարբամիդի գերօքսիդի հիմքով
Գել ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Հակամանրէային օճառ ձեռքերի համար
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց
Ատամներն սպիտակեցնող գել
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց լուծույթ Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Գել ներխողովակային սպիտակեցման համար
Կալցիում պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ յոդոֆորմով
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց
Գել ատամների գերզգայունությունը նվազենելու համար
Կիտրոնաթթվի 20% - ոց ջրային լուծույթ
Հեղուկ` ռեզորցին - ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների (պլոմբ) հեռացման համար
Հեղուկ խտանյութ մաքրման և նախամանրէազերծումային ախտահանման համար
Լնդերի տեղային անզգայացման միջոց
Գել ատամի կարծր հյուսվածքների թթվային մշակման համար