Գել ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Հեղուկ ատամների արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար
Գել` ռեզորցին − ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների հեռացման համար
Գել ատամների արմատախողովակների քիմիամեխանիկական լայնացման համար`էթիլենդիամինաքառաքացախաթթվի և կարբամիդի գերօքսիդի հիմքով
Հակամանրէային օճառ ձեռքերի համար
Ատամներն սպիտակեցնող գել
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց լուծույթ Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Բարձր մակարդակի ախտահանող և մանրէազերծող միջոց
Ատամի արմատախողովակների մաքրման գել
Լնդերի տեղային անզգայացման միջոց
Կիտրոնաթթվի 20% - ոց ջրային լուծույթ
Հակամանրէային ժել՝ ձեռքերի հիգիենիկ մշակման համար
Գել ներխողովակային սպիտակեցման համար
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Կալցիում պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ յոդոֆորմով
Արյունահոսությունը կանգնեցնող արդյունավետ միջոց
Հեղուկ խտանյութ մաքրման և նախամանրէազերծումային ախտահանման համար
Մաքրող և ախտահանող խտանյութ մակերևույթների, սարքավորումների և բժշկական գործիքների համար
Քլորհեքսիդին գլյուկոնատի 2.0%-ոց գել Արդյունավետ հակամանրէային միջոց
Լուսային ամրացմամբ, թույլ կպչողունակությամբ պաշտպանիչ արգելապատնեշ լնդերի համար
Գել ատամների գերզգայունությունը նվազենելու համար
Կալցիումի հիդրօքսիդ պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ
Արմատախողովակների ողողման և ատամի խոռոչների ախտահանման լուծույթ
Հեղուկ խտանյութ բարձր մակարդակի ախտահանման և մանրէազերծման համար
Հեղուկ` ռեզորցին - ֆորմալդեհիդային խեժերից պատրաստված ատամնալցոնների (պլոմբ) հեռացման համար
Սպիրտային հիմքով լուծույթ՝ բժշկական սարքավորումների արագ ախտահանման համար
Գել ատամի կարծր հյուսվածքների թթվային մշակման համար